Aqua Belgica logo

Gedragscode

4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Door het programma van de gedragscode te aanvaarden verbinden de leden van Aqua Belgica zich ertoe:
4.1 zich op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de specifieke wetgeving van hun activiteitensector en in het bijzonder van de ontwikkeling van de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie en/of voor het zwembad en deze wetgeving ook nauwgezet na te leven;
4.2 de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake handelspraktijken en meer bepaald betreffende reclame, huis-aan-huisverkoop, ambulante handel, verkoop op afbetaling, te verlenen garanties e.d.m. in acht te nemen;
4.3 op verzoek van de Raad van Bestuur zonder voorbehoud alle inlichtingen te verstrekken die deze nodig heeft om zich te kunnen uitspreken over eventuele inbreuken op de gedragscode;
4.4 hun handel te drijven op grond van de verdiensten van hun eigen producten, dienstverlening en bekwaamheden, zonder afbreuk te doen aan de producten, diensten en bekwaamheden van hun mededingers;
4.5 zich op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de technologieën, te waken over de minimum kennis en kundigheid van het personeel dat in rechtstreeks contact staat met de klanten en zich in te zetten om bedoeld peil in het belang van de klant en van het beroep op te trekken;
4.6 daadwerkelijk te zorgen voor de promotie en verbreiding van de gedragscode bij eigen zakenrelaties.

  • Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be