Aqua Belgica logo

Gedragscode

5 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEGENOVER HET PUBLIEK

5.1 De producten en de apparatuur
Alleen producten en apparatuur, waarvan het nut en de doeltreffendheid vastgesteld en erkend zijn, mogen vervaardigd en verkocht worden. Alleen producten en apparatuur die beantwoorden aan de voorgeschreven normen inzake elektrische veiligheid, hydraulische weerstand, assemblage en aanwending van materialen, waarvan het gebruik geen enkel gevaar inhoudt voor de gezondheid en de bezittingen van anderen, mogen vervaardigd en verkocht worden.

Is bovendien het water geheel of gedeeltelijk bestemd voor menselijke consumptie, dan mag alleen gebruik worden gemaakt van producten geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

5.2 Commerciële publiciteit
De leden van Aqua Belgica onthouden zich van enige reclamevoering, d.w.z. van verspreiding van enige informatie met het rechtstreekse of zijdelingse doel de verkoop van een product of van een dienstverlening aan het publiek te bevorderen, ongeacht de plaats of het aangewende middel:
5.2.1 die gegevens omtrent de naam, aard, samenstelling, oorsprong, hoeveelheid of kenmerken van een product of de daaraan verbonden dienstverlening bevat die voor het publiek misleidend kunnen zijn;
5.2.2 die bedrieglijke of denigrerende vergelijkingen met een ander product inhoudt;
5.2.3 die gegevens bevat die tot verwarring met een mededinger, diens producten of activiteiten aanleiding kunnen geven;
5.2.4 die aanleiding kan geven tot foutieve conclusies omtrent de ware oorzaken van een verschijnsel;
5.2.5 die de verbruiker verkeerd informeert over de heilzame werking van een product of apparaat;
5.2.6 die uit een officieel rapport wetenschappelijk stuk of persartikel alleen de voor het eigen product of apparaten gunstige gedeelten overneemt en de andere weglaat;
5.2.7 die gebruik maakt van stukken van privé oorsprong om te publiceren zonder daartoe de voorafgaandelijke toestemming van de auteur of de uitgever gekregen te hebben;
5.2.8 die de kwaliteit van het leidingwater in diskrediet brengt;
5.2.9 die verontrustende beweringen bevat ten aanzien van de gezondheid wat de samenstelling van het water betreft (bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten, nierstenen e.d.m.).

5.3 De commerciële aanpak
Zoals vermeld onder 4.1, moeten alle leden van Aqua Belgica zich op de hoogte houden van de wetgeving inzake de handelspraktijken en meer bepaald inzake de handelsreclame, huis-aan-huisverkoop, ambulante handel, verkoop op afbetaling, te verlenen garanties e.d.m.

Zij waken erover dat al hun verkopers en voortverkopers juist voorgelicht zijn en zich daarnaar schikken.

Door het bij de gedragscode bepaalde programma te aanvaarden, verbinden de leden van Aqua Belgica er zich bovendien toe:
5.3.1 rechtstreeks noch onrechtstreeks producten of apparaten te laten verkopen door onbevoegde agenten of mensen die niet de nodige beroepsopleiding genoten hebben;
5.3.2 geen beloften te doen die technisch niet realiseerbaar zijn of irreëel qua levertermijnen;
5.3.3 zich geen deel van de markt toe te eigenen door –al was het maar tijdelijk- abnormaal lage prijzen te hanteren, in het bijzonder bij beurzen;
5.3.4 geen van klanten of zakenrelaties eventueel verkregen informatie te gebruiken of te verspreiden zonder daartoe uitdrukkelijk toestemming verkregen te hebben;
5.3.5 geen foutieve of bedrieglijke verkoopsargumenten, die de klant kunnen misleiden, aan te voeren.

Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be