Aqua Belgica logo

Gedragscode

6 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEGENOVER DE KLANT

6.1 Informatieplicht
Bij het sluiten van een verkoop moeten alle leden van Aqua Belgica:
6.1.1 zo nodig de relevante waterparameters analyseren;
6.1.2 de klant nauwkeurig meedelen welke correlatie kan bestaan tussen de samenstelling van het water waarover hij beschikt en de vastgestelde hinder;
6.1.3 die installatie van de klant naar diens reële behoeften en met inachtneming van diens belangen kiezen en berekenen;
6.1.4 de klant nauwkeurig meedelen welke veranderingen de voorgestelde behandeling zal teweegbrengen in de samenstelling van het water;
6.1.5 zich ervan vergewissen dat het behandelde water binnen de wettelijk bepaalde grenzen qua samenstelling blijft als het geheel of gedeeltelijk voor menselijke consumptie bestemd is;

6.2 Het verkoopscontract
Om duidelijk te stellen tot wat de verbruiker zich verbindt, moet het verkoopscontract in niet mis te verstane bewoordingen tenminste de volgende informatie bevatten:
6.2.1 de juiste limieten van de levering en daarmee gepaard gaande dienstverlening: materiaal, transportmiddelen, installatie en aansluiting, hoeveelheid en aard van de regenereermiddelen alsook van scheikundige producten die voor de waterbehandeling meegeleverd worden;
6.2.2 de totale prijs van de levering;
6.2.3 de betalingsvoorwaarden;
6.2.4 de levertermijnen voor het materiaal;
6.2.5 de termijnen voor installatie en aansluiting;
6.2.6 de vermoedelijke datum van indienststelling;
6.2.7 de garantievoorwaarden.
6.2.8 een onderhoudscontract voorstellen zeker als het behandelde water geheel of gedeeltelijk voor menselijke consumptie bestemd is.

6.3 De garantie
Elk lid van Aqua Belgica verbindt zich ertoe een garantiecontract waarin de plichten en verantwoordelijkheden van elke partij in niet mis te verstane bewoordingen beschreven zijn, aan zijn klant te overhandigen.

Hij verbindt zich ertoe zijn verbintenissen binnen een redelijke termijn na te komen.

Bovendien, als er in de geleverde installatie apparaten, delen van apparaten of sub-units ingebouwd zijn waarvoor andere garanties buiten de algemene garantie gelden, dan moet de klant daarvan duidelijk op de hoogte gebracht worden.

Indien de garantie op straffe van nietigheid alleen maar kan worden ingeroepen op voorwaarde dat de klant voor een minimum onderhoud instaat, dan moet daarvan duidelijk melding worden gemaakt en moeten de daartoe benodigde instructies schriftelijk ter hand gesteld worden (technische handleiding).

De minimale garantietermijn moet conform de wetgeving in voege zijn.

6.4 De installatie, de aansluiting en de indienststelling
Tijdens de installatie, de aansluiting en de indienststelling moeten alle voorzorgen genomen worden om beschadigingen aan de goederen van de klant te voorkomen. Eveneens, met het oog daarop, moet een algemene verzekering genomen worden tegen risico’s in verband met het plaatsen van sanitair materiaal.

Als de installatie, de aansluiting en de indienststelling contractueel de verantwoordelijkheid zijn van een lid van Aqua Belgica, dan moet bedoeld lid erop toezien dat deze opdrachten onberispelijk worden uitgevoerd en dat het opgestelde materiaal bedrijfsklaar is.

Het feit dat de installatie, de aansluiting en de indienststelling helemaal of gedeeltelijk worden uitbesteed, ontslaat het in genen dele het lid van Aqua Belgica van het onderschrijven van de hierboven vermelde verplichtingen.

6.5 Het contract inzake dienst-na-verkoop
Wordt met de klant een onderhoudscontract gesloten, dan moet ervoor gezorgd worden dat dit document tenminste de volgende informatie bevat:
- de aard van de prestaties;
- de prestaties die uitgesloten zijn;
- de datum van inwerkingtreding;
- de frequentie van de onderhoudsbeurten;
- de looptijd van het abonnement;
- de voorwaarden tot verlenging van het abonnement;
- de prijs

6.6 De geschillen met de klanten
Alle leden van Aqua Belgica verbinden zich ertoe klachten met bekwame spoed te behandelen en, indien de klacht gegrond is, zo snel mogelijk de defecten of fouten te verhelpen. Blijft het geschil aanslepen, dan aanvaarden zij minnelijke schikking van een scheidsrechterlijke comité door de Raad van Bestuur speciaal voor dit doel aangeduid, en volgens de modaliteiten bepaald in het reglement van inwendige orde.

Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be