Aqua Belgica logo

Gedragscode

7 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEGENOVER HET BEROEP

7.1 Handvest
Elk lid verbindt zich ertoe jaarlijks het handvest, dat de krachtlijnen van de gedragscode omvat, te ondertekenen. Deze ondertekening geeft samen met het betalen van het lidgeld recht op het jaarlijks Aqua Belgica lidmaatschapsattest.

7.2 Tegenover de concurrentie
In het algemeen zal elk lid zich onthouden van enige aanval of oneerlijk manoeuver ten aanzien van zijn concurrenten.

7.3 Het gebruik van het attest en van het logo
Het Aqua Belgica attest en logo mag door de leden aangewend worden als een bewijs van instemming met de regels van de gedragscode.

7.4 De vrijwaringsclausule
Alle leden verbinden zich ertoe, op welke wijze dan ook, Aqua Belgica als vereniging, noch de leden van de Raad van Bestuur, noch die van het secretariaat, noch Unizo te betrekken bij een rechtsgeding of rechtsvervolgingen, betaling van schadevergoedingen, boeten of gerechtskosten, schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de toepassing van het bij de gedragscode vastgelegde programma.

Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be