Gedragscode

Aqua Belgica stelt voor haar leden een strikte gedragscode op die nageleefd dient te worden. Dit geeft blijk van de betrouwbaarheid en kwaliteitsnormen waar alle Aqua Belgica leden voor staan.

01

DOELSTELLING

Volgens de huidige gedragscode moeten de leden van Aqua Belgica de wetgeving en de regels van de kunst eigen aan het beroep respecteren, zich onthouden van elke ongeoorloofde en oneerlijke concurrentie, en van elke bedrieglijke handelspraktijk en alleen producten en toestellen gebruiken die aan de noden voldoen van de verbruiker en de gemeenschap.

De gedragscode bestrijkt alle beroeps- en handelspraktijken van de waterbehandelaar in het algemeen.

02

BETROKKEN BEDRIJVEN EN PERSONEN

Krachtens artikel 27 van de statuten van Aqua Belgica verbinden alle leden van de vereniging zich ertoe de huidige gedragscode in acht te nemen.

03

GEOGRAFISCHE BEGRENZINGEN

De gedragscode is voor alle leden van Aqua Belgica bindend in hun beroeps- en handelsactiviteiten, zowel op het Belgisch grondgebied als in het buitenland.

04

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Door het programma van de gedragscode te aanvaarden verbinden de leden van Aqua Belgica zich ertoe:
4.1 zich op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de specifieke wetgeving van hun activiteitensector en in het bijzonder van de ontwikkeling van de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie en/of voor het zwembad en deze wetgeving ook nauwgezet na te leven;
4.2 de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake handelspraktijken en meer bepaald betreffende reclame, huis-aan-huisverkoop, ambulante handel, verkoop op afbetaling, te verlenen garanties e.d.m. in acht te nemen;
4.3 op verzoek van de Raad van Bestuur zonder voorbehoud alle inlichtingen te verstrekken die deze nodig heeft om zich te kunnen uitspreken over eventuele inbreuken op de gedragscode;
4.4 hun handel te drijven op grond van de verdiensten van hun eigen producten, dienstverlening en bekwaamheden, zonder afbreuk te doen aan de producten, diensten en bekwaamheden van hun mededingers;
4.5 zich op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de technologieën, te waken over de minimum kennis en kundigheid van het personeel dat in rechtstreeks contact staat met de klanten en zich in te zetten om bedoeld peil in het belang van de klant en van het beroep op te trekken;
4.6 daadwerkelijk te zorgen voor de promotie en verbreiding van de gedragscode bij eigen zakenrelaties.

05

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEGENOVER HET PUBLIEK

5.1 De producten en de apparatuur
Alleen producten en apparatuur, waarvan het nut en de doeltreffendheid vastgesteld en erkend zijn, mogen vervaardigd en verkocht worden. Alleen producten en apparatuur die beantwoorden aan de voorgeschreven normen inzake elektrische veiligheid, hydraulische weerstand, assemblage en aanwending van materialen, waarvan het gebruik geen enkel gevaar inhoudt voor de gezondheid en de bezittingen van anderen, mogen vervaardigd en verkocht worden.

Is bovendien het water geheel of gedeeltelijk bestemd voor menselijke consumptie, dan mag alleen gebruik worden gemaakt van producten geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

5.2 Commerciële publiciteit
De leden van Aqua Belgica onthouden zich van enige reclamevoering, d.w.z. van verspreiding van enige informatie met het rechtstreekse of zijdelingse doel de verkoop van een product of van een dienstverlening aan het publiek te bevorderen, ongeacht de plaats of het aangewende middel:
5.2.1 die gegevens omtrent de naam, aard, samenstelling, oorsprong, hoeveelheid of kenmerken van een product of de daaraan verbonden dienstverlening bevat die voor het publiek misleidend kunnen zijn;
5.2.2 die bedrieglijke of denigrerende vergelijkingen met een ander product inhoudt;
5.2.3 die gegevens bevat die tot verwarring met een mededinger, diens producten of activiteiten aanleiding kunnen geven;
5.2.4 die aanleiding kan geven tot foutieve conclusies omtrent de ware oorzaken van een verschijnsel;
5.2.5 die de verbruiker verkeerd informeert over de heilzame werking van een product of apparaat;
5.2.6 die uit een officieel rapport wetenschappelijk stuk of persartikel alleen de voor het eigen product of apparaten gunstige gedeelten overneemt en de andere weglaat;
5.2.7 die gebruik maakt van stukken van privé oorsprong om te publiceren zonder daartoe de voorafgaandelijke toestemming van de auteur of de uitgever gekregen te hebben;
5.2.8 die de kwaliteit van het leidingwater in diskrediet brengt;
5.2.9 die verontrustende beweringen bevat ten aanzien van de gezondheid wat de samenstelling van het water betreft (bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten, nierstenen e.d.m.).

5.3 De commerciële aanpak
Zoals vermeld onder 4.1, moeten alle leden van Aqua Belgica zich op de hoogte houden van de wetgeving inzake de handelspraktijken en meer bepaald inzake de handelsreclame, huis-aan-huisverkoop, ambulante handel, verkoop op afbetaling, te verlenen garanties e.d.m.

Zij waken erover dat al hun verkopers en voortverkopers juist voorgelicht zijn en zich daarnaar schikken.

Door het bij de gedragscode bepaalde programma te aanvaarden, verbinden de leden van Aqua Belgica er zich bovendien toe:
5.3.1 rechtstreeks noch onrechtstreeks producten of apparaten te laten verkopen door onbevoegde agenten of mensen die niet de nodige beroepsopleiding genoten hebben;
5.3.2 geen beloften te doen die technisch niet realiseerbaar zijn of irreëel qua levertermijnen;
5.3.3 zich geen deel van de markt toe te eigenen door –al was het maar tijdelijk- abnormaal lage prijzen te hanteren, in het bijzonder bij beurzen;
5.3.4 geen van klanten of zakenrelaties eventueel verkregen informatie te gebruiken of te verspreiden zonder daartoe uitdrukkelijk toestemming verkregen te hebben;
5.3.5 geen foutieve of bedrieglijke verkoopsargumenten, die de klant kunnen misleiden, aan te voeren.

06

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEGENOVER DE KLANT

6.1 Informatieplicht
Bij het sluiten van een verkoop moeten alle leden van Aqua Belgica:
6.1.1 zo nodig de relevante waterparameters analyseren;
6.1.2 de klant nauwkeurig meedelen welke correlatie kan bestaan tussen de samenstelling van het water waarover hij beschikt en de vastgestelde hinder;
6.1.3 die installatie van de klant naar diens reële behoeften en met inachtneming van diens belangen kiezen en berekenen;
6.1.4 de klant nauwkeurig meedelen welke veranderingen de voorgestelde behandeling zal teweegbrengen in de samenstelling van het water;
6.1.5 zich ervan vergewissen dat het behandelde water binnen de wettelijk bepaalde grenzen qua samenstelling blijft als het geheel of gedeeltelijk voor menselijke consumptie bestemd is;

6.2 Het verkoopscontract
Om duidelijk te stellen tot wat de verbruiker zich verbindt, moet het verkoopscontract in niet mis te verstane bewoordingen tenminste de volgende informatie bevatten:
6.2.1 de juiste limieten van de levering en daarmee gepaard gaande dienstverlening: materiaal, transportmiddelen, installatie en aansluiting, hoeveelheid en aard van de regenereermiddelen alsook van scheikundige producten die voor de waterbehandeling meegeleverd worden;
6.2.2 de totale prijs van de levering;
6.2.3 de betalingsvoorwaarden;
6.2.4 de levertermijnen voor het materiaal;
6.2.5 de termijnen voor installatie en aansluiting;
6.2.6 de vermoedelijke datum van indienststelling;
6.2.7 de garantievoorwaarden.
6.2.8 een onderhoudscontract voorstellen zeker als het behandelde water geheel of gedeeltelijk voor menselijke consumptie bestemd is.

6.3 De garantie
Elk lid van Aqua Belgica verbindt zich ertoe een garantiecontract waarin de plichten en verantwoordelijkheden van elke partij in niet mis te verstane bewoordingen beschreven zijn, aan zijn klant te overhandigen.

Hij verbindt zich ertoe zijn verbintenissen binnen een redelijke termijn na te komen.

Bovendien, als er in de geleverde installatie apparaten, delen van apparaten of sub-units ingebouwd zijn waarvoor andere garanties buiten de algemene garantie gelden, dan moet de klant daarvan duidelijk op de hoogte gebracht worden.

Indien de garantie op straffe van nietigheid alleen maar kan worden ingeroepen op voorwaarde dat de klant voor een minimum onderhoud instaat, dan moet daarvan duidelijk melding worden gemaakt en moeten de daartoe benodigde instructies schriftelijk ter hand gesteld worden (technische handleiding).

De minimale garantietermijn moet conform de wetgeving in voege zijn.

6.4 De installatie, de aansluiting en de indienststelling
Tijdens de installatie, de aansluiting en de indienststelling moeten alle voorzorgen genomen worden om beschadigingen aan de goederen van de klant te voorkomen. Eveneens, met het oog daarop, moet een algemene verzekering genomen worden tegen risico’s in verband met het plaatsen van sanitair materiaal.

Als de installatie, de aansluiting en de indienststelling contractueel de verantwoordelijkheid zijn van een lid van Aqua Belgica, dan moet bedoeld lid erop toezien dat deze opdrachten onberispelijk worden uitgevoerd en dat het opgestelde materiaal bedrijfsklaar is.

Het feit dat de installatie, de aansluiting en de indienststelling helemaal of gedeeltelijk worden uitbesteed, ontslaat het in genen dele het lid van Aqua Belgica van het onderschrijven van de hierboven vermelde verplichtingen.

6.5 Het contract inzake dienst-na-verkoop
Wordt met de klant een onderhoudscontract gesloten, dan moet ervoor gezorgd worden dat dit document tenminste de volgende informatie bevat:
– de aard van de prestaties;
– de prestaties die uitgesloten zijn;
– de datum van inwerkingtreding;
– de frequentie van de onderhoudsbeurten;
– de looptijd van het abonnement;
– de voorwaarden tot verlenging van het abonnement;
– de prijs

6.6 De geschillen met de klanten
Alle leden van Aqua Belgica verbinden zich ertoe klachten met bekwame spoed te behandelen en, indien de klacht gegrond is, zo snel mogelijk de defecten of fouten te verhelpen. Blijft het geschil aanslepen, dan aanvaarden zij minnelijke schikking van een scheidsrechterlijke comité door de Raad van Bestuur speciaal voor dit doel aangeduid, en volgens de modaliteiten bepaald in het reglement van inwendige orde.

07

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEGENOVER HET BEROEP

7.1 Handvest
Elk lid verbindt zich ertoe jaarlijks het handvest, dat de krachtlijnen van de gedragscode omvat, te ondertekenen. Deze ondertekening geeft samen met het betalen van het lidgeld recht op het jaarlijks Aqua Belgica lidmaatschapsattest.

7.2 Tegenover de concurrentie
In het algemeen zal elk lid zich onthouden van enige aanval of oneerlijk manoeuver ten aanzien van zijn concurrenten.

7.3 Het gebruik van het attest en van het logo
Het Aqua Belgica attest en logo mag door de leden aangewend worden als een bewijs van instemming met de regels van de gedragscode.

7.4 De vrijwaringsclausule
Alle leden verbinden zich ertoe, op welke wijze dan ook, Aqua Belgica als vereniging, noch de leden van de Raad van Bestuur, noch die van het secretariaat, noch Unizo te betrekken bij een rechtsgeding of rechtsvervolgingen, betaling van schadevergoedingen, boeten of gerechtskosten, schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de toepassing van het bij de gedragscode vastgelegde programma.